สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

 

 

           ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airside Operation and Management รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 25 คน เป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน โดยมี นายสมยศ ธัญเจริญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ฯ

 

 

          สำหรับหลักสูตร Airside Operation and Management จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติการในเขตการบินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด อีกต่อไป

 

CATC Organizes Certificate Presentation Ceremony for participants of Airside Operations and Management Course, Class 3.

 

 

           Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, joined by Mr. Somyot Thancharoen, Director of Personnel Division, Department of Airports, presided over the opening ceremony of Airside Operation and Management course, class 3, which will be held between 6-14 December 2017 and attended by 25 participants. The opening ceremony was held on December 6, 2017 at the Rama Gardens Hotel, Bangkok.

 

 

           The Airside Operation and Management course is sponsored by the Department of Airports and designed to develop skills competencies of the airport department staff in various areas, especially management and operations in the airport area in order to meet the standards set by the International Civil Aviation Organization.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง