สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety Security รุ่นที่ 6 CATC Organizes the Airport Operation Safety Security Training Program, Batch 6.

 

      นายอาคม จดแตง หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน กล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety Security รุ่นที่ 6  ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน เป็นบุคลากรจาก บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บจก. แบ๊กส์บริการภาคพื้น

     Mr. Arkom Jodtang, Head of Aviation Human Resources Development Center, CATC, gave an opening speech for the Airport Operation Safety Security Training Program, Batch 6, which would be held from October 28 – November 1, 2019. There were 16 personnel from BAGS Ground Services Company Limited attended the Training Program. The opening speech was given on October 28, 2019, at BAGS Ground Services Training Center.

 

***********************************************