สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety and Security รุ่นที่ 5 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 30 คน แบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน จำนวน 25 คน และบุคลากรจาก สบพ. จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมไอเรสซิเด้รซ์สีลม กรุงเทพ ฯ

 

              การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติการในเขตการบินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด อีกต่อไป

 

 

 

***********************************************