สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Airport Operation Safety and Security รุ่นที่ 4  ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 26 คน แบ่งเป็นทุนจาก กรมท่าอากาศยาน จำนวน 23 คน และทุนจากการท่าอากาศยานอู่ตะเภา จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

     สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติการในเขตการบินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด อีกต่อไป

 

 

 

CATC Organizes Certificate Presentation Ceremony for participants of Airport Operations Safety and Security Training Course, Class 4.

 

    Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the certificate presentation ceremony for participants of Airport Operations Safety and Security Training Course, Class 4, which were held between December 18-22, 2017 and attended by 26 participants. 23 of them were sponsored by the Department of Airports and 3 by the U-Tapao International Airport. The ceremony was held on December 22, 2017 at the Rama Gardens Hotel, Bangkok.

    The course is designed to develop skills and competencies of the airport department staff in various areas, especially management and operations in the airside in order to meet the standards set by the International Civil Aviation Organization.

 

 

***************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง