สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “Aircraft engineering and maintenance: Avionics รุ่นที่ 1 ” ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 22 คน เป็นบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. และสถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ 

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง