สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       

           นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aircraft Engineer and Maintenance : Powerplants รุ่นที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน แบ่งเป็นทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

 

***********************************************