สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะ Airbus นำโดย Mr. Olivier MALAVALLON Business Development Director เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560  ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

          คณะ Airbus ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะด้านหลักสูตรการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือนและกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 

           ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของ สบพ. ได้นำ คณะ Airbus เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายใน สบพ. ได้แก่ ห้อง Virtual Aircraft Maintenance  ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา  ห้อง Aircraft Composite Workshop และห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce รวมถึงห้องฝึกปฏิบัติการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาและการดำเนินธุรกิจร่วมกัน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินต่อไป

 

          ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว คณะผู้บริหารของ สบพ. พร้อมคณะ Airbus ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสบพ. Airbus และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)  นำโดย ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน พร้อมรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการและนโยบายการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************