สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          วันที่ 3 กันยายน 2561 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจ 3 ฝ่าย ร่วมกับ บ.การบินไทยฯ และ Airbus ได้เป็นตัวแทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมประชุมกับ Mr.Xavier de Larboust – Head of Business Development, Mr.Christian Delmas – Head of Maintenance Training และ Mr. Christophe Ponnet – Training Service Solutions Director ที่ Airbus Training Center ณ เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานอู่ตะเภาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้การสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากรที่จะส่งไปรับการฝึกอบรมกับ Airbus ที่ประเทศฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

       ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนงานและรายละเอียดในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การกำหนดแผนงานในการจัดทำคู่มือฝึกอบรมช่างอากาศยาน (MTOE) และการตรวจประเมินเพื่อเตรียมพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐานสถาบันฝึกอบรม EASA Part-147 โดยทางบริษัท Airbus ได้ให้ความสนใจที่จะทำ MOU ร่วมกับ สบพ. ในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินร่วมกัน  ทั้งในส่วนของความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้แก่ศูนย์ฝึกฯอู่ตะเภา และการพัฒนาบุคลากรให้แก่หลักสูตร Ab-initio Flight Training ร่วมกับศูนย์ฝึกบิน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่คณะตัวแทนของ สบพ. ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผวก.สบพ. ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

 

CATC Attends the Meeting on Plan to Send Personnel for Training Sesstion in AIRBUS Training Center, Toulouse, France.

 

 

           September 3, 2018. Miss Pakkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and the head of the business model working group with Thai Airways International and AIRBUS, represented CATC to attend the meeting with Mr. Xavier de Larboust – Head of Business Development, Mr.Christian Delmas – Head of Maintenance Training and Mr. Christophe Ponnet – Training Service Solutions Director at the Airbus Training Center, Toulouse, France. Also in attendance were representatives from U-Tapao Office. The meeting aimed to provide support to the personnel to be sent to France for a training session with AIRBUS in October.Issues discussed in the meeting included plans, details, costs of the training, plan for MTOE manual and EASA Part-147 Training Accreditation.

       Airbus was also interested in signing MOU with CATC in order to jointly develop aviation personnel at U-Tapao Training Center and for Ab-initio Flight Training course. This was in line with the mission assigned to CATC representatives by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, and the policy of the Minister of Transport.

 

 

***********************************************