สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

           สถาบันการบินพลเรือน กองวิชาอากาศยานและเคริ่งยนต์ (กอค.)  รับการตรวจประเมินเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Airbus/Aerocampus Aquitaine โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินงานและการฝึกอบรม (Maintenance Training Organization Exposition; MTOE) ตามมาตรฐาน EASA ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแผนการจัดตั้ง EASA Part-147 Training Organization ของ สบพ. หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของโครงการ คือการตรวจประเมินเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Airbus/Aerocampus Aquitaine 2 ท่านคือ Mr. Tony BABARRO และ Mr. Raphael TASSIN เมื่อวันที่ 9-13 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีหัวข้อการประเมินเป็นไปตาม EASA Part-147 Requirements มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นปัจจุบัน เป็นการประเมินความพร้อมเบื้องต้นของ กอค. ในการขอรับการรับรองเป็น Foreign EASA Part-147 (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563) หลังจากนั้น กอค. จะจัดทำแผนการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plans) เพื่ออุดช่องว่างก่อนยื่นขอรับการรับรองต่อไป

      ในการนี้ ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการให้เกียรติเป็นประธานทั้งในพิธีเปิดและพิธีปิด นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ กอค. ร่วมกันให้การต้อนรับ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่านสำหรับการตรวจประเมิน ทำให้การตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

 

       Maintenance Training Division, CATC received initial assessment by experts from Airbus/Aerocampus Aquitaine On September 9-13, 2019, Maintenance Training Division, CATC received initial assessment by experts from Airbus/Aerocampus Aquitaine for its Maintenance Training Organization Exposition; MTOE in accordance with EASA standards in the budget plan of 2019, according to the EASA Part-147 Training Organization’s establishment plan. Experts Airbus/Aerocampus Aquitaine were Mr. Tony BABARRO and Mr. Raphael TASSIN. The purpose was to analyze gap both actual and current. It was the preliminary assessment to apply for certification of Foreign EASA Part-147 (according to the 2020 action plan). After that, the Division will prepare corrective action plans to fill the gap before requesting certification.

      The event was presided over by Dr. Waraporn Temkaew, Vice President of Academic Affairs and the assessment team was welcomed by Mr. Virojana Noywilai, Director of Maintenance Training Division, instructors and ASTC staff.

      Finally, Maintenance Training Division, would like to thank the management, staff from all Division who have consistently provided assistance and support.

 

 

***********************************************