สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน นำคณะครูวิชาภาคพื้น จำนวน 13 คน เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร CATC Instructors Induction Program EASA Part 147/ Part 66 -European practices (B1/B2) เพื่อเตรียมบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของ สบพ. ให้ไปสู่มาตรฐานของ EASA ตามแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา ภายใต้งบประมาณในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 23 ธันวาคม 2561 ณ AIRBUS Training Center เมือง Toulouse และ AEROCAMPUS Aquitaine เมือง Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส

 

 

Teacher Development Plan to Support the Establishment of Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao, Class 1.

 

         CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with 13 ground school instructors attended CATC Instructors Induction Program EASA Part 147 / Part 66 -European practices (B1/B2) to get ready for the upgrade of CATC standards in compliance with EASA standard according to the personnel development plan to support the establishment of Aeronautical and Aerospace Training Center at U-Tapao under the budget of the Government’s Eastern Economic Development (EEC) project. The training took place on October 5-December 23, 2108 at AIRBUS Training Center, Toulouse and Aerocampus Aquitaine, Bordeaux, France.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง