สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Air Traffic Control รุ่นที่ 36 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 3 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 42 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และทุนจาก กองทัพเรือ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Air Traffic Control, Class 36.

 

 

         On August 3, 2018, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the certificate presentation ceremony of Air Traffic Control, class 36 held between October 30,-August 3, 2018. The course was attended by 42 participants sponsored by AEROTHAI and Royal Thai Navy.

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง