สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR)  

CATC Holds the Opening Ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course).

 

    นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ซึ่งจะแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎี และอบรมภาคปฏิบัติ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 28 คน เป็นบุคลากรสังกัดกองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร D สบพ. กรุงเทพฯ

      Mr. Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft and Powerplant Division, CATC, presided over the opening ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR Course). The APR Course was held from February 21 – March 8, 2020. The Course training was divided into theoretical part and practical part. There were 28 people joined the training. They were people from Agricultural Aviation Management Division. The opening ceremony for the APR Course was held on February 21, 2020, at D Building, CATC, Bangkok.   

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง