สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 6 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 22 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรจาก บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด จำนวน 17 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน บริษัท วิช-วี เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 1 คน และกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

          สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง จัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ด้านทฤษฏีและทักษะการฝึกปฏิบัติของนายช่างภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างอากาศยาน โดยมุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ในการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป European Aviation Safety Agency (EASA) ต่อไป

 

 

 *********************************************