สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 6

CATC Holds the Certificate Presenting Ceremony for the Aeroplane Piston Refresher (APR) Course, Class 6.

 

   ดร.คงศักดิ์ ชมชุม หัวหน้าแผนกการทดสอบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือนเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) รุ่นที่ 6 ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 22 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรจาก บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด จำนวน 17 คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คน บริษัท วิช-วี เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 1 คน และกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

        สำหรับหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้มีใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุลง จัดขึ้นเพื่อทบทวนความรู้ด้านทฤษฏีและทักษะการฝึกปฏิบัติของนายช่างภาคพื้นดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มช่างอากาศยาน โดยมุ่งหวังยกระดับอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ในการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมฯ ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป European Aviation Safety Agency (EASA) ต่อไป

 

Dr. Kongsak Chomchum, Ph.D., Head of the Non-Destructive Testing Department, Aircraft Maintenance Training Division, CATC, presided over the certificate presenting ceremony for the Aeroplane Piston Refresher (APR) Course, Class 6, which was held from October 16 – November 1, 2020. The APR Course was attended by 22 participants in total, comprising of 17 participants from Thai Aviation Industries Company Limited (TAI), 3 participants from the Ministry of Natural Resources and Environment, 1 participant from Wish-V Aviation Company Limited, and 1 participant from the Aviation Division, Army Movement Center. The certificate presenting ceremony was held on November 1, 2020, at CATC, Bangkok.   

  

   The aforementioned APR Course was the training course conducted for personnel who already had the Aircraft Maintenance Engineer License and wished to renew or revalidate the personnel licensing which had expired. In addition, the APR Course was held to refresh the theoretical knowledge and practicing skills of the aircraft maintenance engineers and aircraft personnel. Moreover, the APR Course aimed to leverage the aircraft maintenance industry in terms of producing aviation personnel and sending them to work in the aircraft maintenance industry, complying with the standards and requirements of the European Aviation Safety Agency (EASA).      

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง