สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) (กลุ่มที่1)

CATC Holds the Certificate Award Ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR) (Group 1). 

 

      ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร หลักสูตร Aeroplane Piston Refresher Course (APR) (กลุ่มที่ 1) ซึ่งจัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 10 คน เป็นบุคลากรสังกัดกองบริหารการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

            Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Award Ceremony for the Aeroplane Piston Refresher Course (APR) (Group 1). The APR Course offered practical training, held from February 22-23, 2020. In the APR Course, there were 10 attendants who were personnel from Agricultural Aviation Management Division, Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. The aforementioned Certificate Award Ceremony was held on February 23, 2020, at CATC, Bangkok.        

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง