สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Aerodrome Control-ADC (ชื่อหลักสูตรเดิม Aerodrome Control Rating (Air traffic control license and Aerodrome control (ATCL)) รุ่นที่ 35 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 16 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด 3 คน เป็นทุนจาก Cambodia Air Traffic Services เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Aerodrome Control Course, Class 35.

 

 

            On March 16, 2018, at CATC, CATC President, RAdmPiya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of Aerodrome ControlADC course (previously Aerodrome Control Rating (Air traffic control license and Aerodrome control (ATCL), class 35 held between October 30, 2017March 16, 2018The course was attended by 3 participants sponsored by Cambodia Air Traffic Services.

 

 

 

***************************************