สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร  Aerodrome Apron Control Officer (AACO) รุ่นที่ 15  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่  20 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  16 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561  ณ  ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

       On September 21, 2018 at CATC auditorium, building 13, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony for Aerodrome Apron Control Officer Course (AACO), class 15 held from August 20 to September 21, 2018. The course was attended by 16 participants sponsored by Airports of Thailand Public Company Limited.

 

 

***********************************************