สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             

 

                     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr.Loïc NICOLAS, Quality Director และคณะผู้ทำงานจาก AEROCAMPUS AQUITAINE ในโอกาสมาเพื่อร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างมาตรฐานของ สบพ. กับมาตรฐาน (EASA Part-147) ขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 CATC Welcomes Aerocampus Aquitaine.

 

 

              On December 7, 2017, CATC President, RAdm. Piya Atmungkul, RTN and his team of executives and lecturers welcome the Quality Director of Aerocampus Aquitaine, Mr.Loïc NICOLAS and his staff in participating the workshop to perform gap analysis between CATC standards and those of the European Aviation Safety Agency (EASA Part-147). The workshop was hosted by CATC in Bangkok.

 

***************************************