สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

    ด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS รวม 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุม

   ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเตรียมการจัดการประชุมโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์เชิงรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ประชาชนไทย รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคโดยรวม และขอให้มีการบริหารจัดการที่ดีระหว่างช่วงการประชุม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ACMECS และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้าร่วมการประชุม การประชุมผู้นำ ACMECS ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่อง “ความเชื่อมโยง” คือ การอาศัยความร่วมมือภายใต้ ACMECS เพื่อก่อให้เกิด

   (1) การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แบบไร้รอยต่อ
   (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวขึ้น และ
   (3) การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน
 
   นอกจากนี้ ACMECS ยังจะเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับมิตรประเทศและองค์กรนอกภูมิภาคที่สนใจจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS เพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งที่ 3 ซึ่งจะระบุแนวทางการดำเนินงานภายใต้ ACMECS เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 รับรองต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง