สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN


กิจกรรมเชิงสังคม

          ตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO)กำหนดสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพในสายงานหลักเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่องมากกว่า 50 ปีสำหรับการดำเนินงานภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจคืนประโยชน์สู่สังคมนั้น สถาบันการบินพลเรือนได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆตามแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility : CSR) ที่สอดคล้องกับภารกิจของสบพ.ดังนี้

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม และหน้าที่

 คู่มือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (ฉบับปรับปรุง)

 กิจกรรมสานฝันการบิน