สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

ประกาศ กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน เปิดอบรมหลักสูตร  A320 Line Maintenance รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7

       ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 สัปดาห์ อัตราค่าฝึกอบรมหลักสูตร 35,000 บาทต่อคน (รุ่นละไม่ต่ำกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 12 คน)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้จบการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน สาขา CM, AI, AM
2. หรือผู้จบการศึกษาจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถอ่านและเข้าใจตำราภาษาอังกฤษได้ดี

การฝึกอบรม
1. รุ่นที่ 6 การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2556
2. รุ่นที่ 7 การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2556
3. ฝึกอบรม ณ สถาบันการบินพลเรือน (วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการโดยชดเชยวันฝึกอบรมให้ตามจำนวนชั่วโมงเรียน)
4. ฝึกอบรมกับระบบ Virtual Aircraft Maintenance สำหรับเครื่องบิน Airbus A320
5. ฝึกอบรมกับเครื่องบิน Airbus A320 ณ ท่าอากาศยาน จำนวน 2 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ
ปัจจุบัน สายการบินพาณิชย์นิยมใช้เครื่องบิน Airbus A320 กันมาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เนื้อหาของหลักสูตร A320 Line Maintenance เป็นพื้นฐานในการฝึกอบรมต่อยอดในเครื่องบินรุ่นอื่น ๆ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กันต์ธนน วณิชพิสิฐธนา ที่ 084 0193 029 หรือ kwanitt@catc.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง