สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 9 โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สบพ. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี และให้การต้อนรับเยาวชน จำนวน 16 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศที่ส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง “นักบินไทย 4.0” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุม สบพ. กรุงเทพฯ


            โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 9 เป็นความร่วมมือระหว่าง สบพ. กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ สบพ. จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจ และมีความใฝ่ฝันจะทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินทุกประเภท ได้รับความรู้พื้นฐานด้าน การบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนจะได้เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการหลักสูตรวิชาภาคพื้น รวมทั้งได้ฝึกการทำการบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง และเรียนรู้การขับเครื่องบินกับครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูง ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะ ด้านการบินอย่างถูกต้องจาก สบพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งยังสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วย


            สำหรับโครงการฯ ครั้งนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ สบพ. กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 16 คน ดังนี้

 

 1. นางสาวอิสริยา          แจ่มสว่าง                โรงเรียนบอสโกพิทักษ์                           จังหวัดนครปฐม     
 2. นายปวีณ                   ฉิมคล้าย                โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม               กรุงเทพมหานคร
 1. นางสาวพิชญา          โกศลกิตติพงศ์         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า        กรุงเทพมหานคร
 2. นางสาวพิชญ์ชนก      ขจรบริรักษ์              โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา                      กรุงเทพมหานคร 
 3. นางสาววธูสิริ            ละมุล                     โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ                     จังหวัดสมุทรปราการ
 4. นายกฤษรวีร์             หรุดคง                   โรงเรียนโยธินบูรณะ                               กรุงเทพมหานคร  
 5. นายวีรภัทร               จันทร์เหล็ก             โรงเรียนเตรียมทหาร                             จังหวัดนครนายก
 6. นายสิทธิชัย              วงษาราช               โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์      จังหวัดชลบุรี
 7. นายธนทัต                แก้วประจักษ์           โรงเรียนดาราวิทยาลัย                          จังหวัดเชียงใหม่
 8. นางสาวภาณุมาส         พ่วงบุใหญ่          โรงเรียนเซนต์นิโกลาส                         จังหวัดพิษณุโลก
 1. นายภูวดล                เผือกวัฒนะ             โรงเรียนพิริยาลัย                                  จังหวัดแพร่
 2. นายอดิศักดิ์              อรรถจินดา              โรงเรียนบุญวัฒนา                                จังหวัดนครราชสีมา
 3. นายณัฐชนน             เจริญรอย                โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล                  จังหวัดอุบลราชธานี
 4. นายณัฐวัชร              พรหมภินันท์            โรงเรียนศรียาภัย                                   จังหวัดชุมพร
 5. นายนาวิน                ชูปลอด                    โรงเรียนวรนารีเฉลิม                              จังหวัดสงขลา
 6. นางสาวมนัสวี           อดุลย์ฐานานุศักดิ์      โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย              จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

            นอกจากนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สบพ. ได้เชิญผู้โชคดีจากโครงการ Pilot DNA 2017 ครั้งที่ 1/2560 ของสมาคมนักบินไทย ที่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม Observe Flight with CATC ที่ให้โอกาสผู้โชคดี 9 ที่นั่ง ไปทำการบิน Observe Flight กับ สบพ. ณ ศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560  จึงจัดให้ผู้โชคดีจากโครงการดังกล่าวที่เหลืออีก 2 ที่นั่ง ได้แก่ 1. น.ส.ณาญาฌ์ เหลืองสกุลพานิช 2.นายนิติทัศน์ แก่นท้าว มาเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินในครั้งที่ 9 นี้ด้วย

 

 ***********************************************

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง