สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

    ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 9/2559 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 (กลุ่ม Al-Qaida) และ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 10/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (กลุ่ม Taliban)

   จึงประประกาศให้หน่วยงานทราบต่อไป รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด