สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 สบพ. ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 8CATC Joins the 8th Youth Leader Development Camp, “To Be a Good Man”.   

 

     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเราจะเป็นคนดี ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นโดย “มูลนิธิเราจะเป็นคนดี” โดยมี นาย บดินทร์ ยืนชนม์ ครูวิชาภาคพื้น เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านภาคพื้นและภาคอากาศ การรับสมัครนักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ

         The Civil Aviation Training Center (CATC) joined the 8th Youth Leader Development Camp, “To be a good man”, organized by “To Be Goodman Foundation”. On the occasion, Mr. Bodin Yuenchon, Ground Instructor was the representative from CATC and he joined the talk in the topic of “Careers in the aviation industry”. The goals in the talk were to introduce the ground training programs and flying programs and the applying process for the CATC study programs, and to disseminate knowledge on careers in aviation industry to the Camp participants. The event was held on October 17, 2019, at Chinorot Wittayalai School, Bangkok.  

 

***********************************************