สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในเขตท่าอากาศยาน  การดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 8 ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 41 คน  เป็นนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน  วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้แก่นักศึกษา ในส่วนของความปลอดภัยด้านการบิน ภายในเขตท่าอากาศยาน การดับเพลิง และการกู้ภัยอากาศยานขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ  อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Organizes Basic Course on Airport Security, Firefighting and Rescue Services, class 8

 

 

    Mr. Virojana Noyvilai, Director of Maintenance Training Division presided over the opening ceremony of the basic course on airport security, firefighting and rescue services, class 8, held during June 5-7, 2018. The course was attended by 41 CATC students of diploma program in Aircraft Technology majoring in Aircraft Instruments. This course aimed to improve the knowledge and ability of the students in the field of airport security, firefighting, and basic rescue service. It also increased the opportunities for students to pursue their careers in the future. The course was held on June 5, 2018 at CATC Auditorium 1.

 

 

***********************************************


ข่าวที่เกี่ยวข้อง