สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

        พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 8 ณ อาคารหอประชุม สถาบันการบินพลเรือน
กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีนาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการ และผู้บริหาร
สบพ. ร่วมพิธีและให้การต้อนรับเยาวชนจำนวน  16 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ
ที่ส่งเรียงความในหัวข้อเรื่อง “มุ่งสู่ฝัน เมื่อฉันอยากเป็นนักบิน”

        สำหรับโครงการสานฝันการบินในครั้งที่ 8 นี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเว็บไซต์วิชาการดอทคอม เป็นโครงการที่แสดงความรับ
ผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) ของ สบพ. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานด้านอุตสาหกรรมการบินทุกประเภท ได้รับ
ความรู้พื้นฐานด้านการบิน ทักษะ ความเข้าใจ สร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่ได้รับการ
คัดเลือก และยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนจะได้เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการ
หลักสูตรวิชาภาคพื้น รวมถึงได้ฝึกการทำการบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง และเรียนรู้การขับเครื่องบิน
กับครูการบินที่มีชั่วโมงบินและประสบการณ์สูง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึก
การบิน สนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถือเป็นการ
นำร่องที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านการบินอย่างถูกต้องจากสถาบันการบินพลเรือน
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวภายในประเทศ
อีกด้วย

        ในครั้งนี้มีเยาวชนจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 468 คน
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้
ถูกต้องหลักการเขียนเรียงความ เข้าร่วมกิจกรรมรวม จำนวน 16 คน โดยได้คัดเลือกผู้มีคะแนน
ในลำดับรองลงไปไว้สำรองกรณีสละสิทธิ์อีกจำนวน 10 คน และยังมีเยาวชนอีกจำนวน 14 คน
ได้รับรางวัลชมเชย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินงาน 2 วัน ระหว่างวันที่
27-28 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์

  

                                   ********************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง