สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 8)  ประจำปีการศึกษา 2563

CATC Holds the Orientation Class for the New Students from the Graduate Level that Continued Their Studies in the Master of Arts Programme in Aviation Management (Class 8), in the Academic Year 0f 2020.    

 

         ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 8)  ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือนและคณาจารย์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน

       จากนั้นจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (รุ่นพี่พบรุ่นน้อง) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการสนับสนุนแนะแนวทางรุ่นน้องในกิจกรรมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

         Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, took an opportunity to welcome and give the orientation class speech to the new students from the graduate level that continued their studies in the Master of Arts Programme in Aviation Management (Class 8), in the academic year of 2020. In additional, she introduced the CATC’s study programmes and courses, the educational management in the graduate level, and personnel in the Office of Graduate School. The orientation event was held by the Office of Graduate School, CATC.

           Furthermore, activities were arranged to build up good relationships between junior students and senior students (Seniors meet juniors), through the supporting and guiding of activities and studies for the juniors during their studies in the graduate level. The event and activities were held on June 20, 2020, at the Auditorium 1, CATC, Bangkok.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง