สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

         ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (รุ่นที่ 7)  ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25  คน พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือนและคณาจารย์หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน

       จากนั้นจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ (รุ่นพี่พบรุ่นน้อง) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการสนับสนุนแนะแนวทางรุ่นน้องในกิจกรรมการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง