สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
………………………………..

 

     ด้วย สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,890 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร ท้ายประกาศรับสมัครนี้ครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร

2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑-๔ ต่อ ๒๓๑ หรือ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันอังคาร ที่ 30 เมษายน ๒๕๕6 ในวันทำการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐0 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org

3. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

   ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
    3.1 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.2 สำเนาหลักฐานตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.5 สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    3.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๓x๔ ซม. จำนวน ๑ รูป
    3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน
    3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ที่สถาบันการบินพลเรือน หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.wordpressthai.org


 

 

สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

ตำแหน่ง ครูการบิน แผนกฝึกบินเครื่องบิน

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

   1.1 ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่สถาบันการบิน พลเรือนกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้

   1.2 มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot License)

   1.3 มีคุณวุฒิครูการบิน (Flight Instructor Rating) หรือปฏิบัติหน้าที่ครูการบินที่ได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ

   1.4 มีชั่วโมงบินกับเครื่องบินรวมไม่ต่ำกว่า 1,500 ชั่วโมง

   1.5 มีวุฒิการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) หรือบัตรแสดงความสามารถในการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินของทางราชการ (Instrument Flying Card)

   1.6 มีวุฒิการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-engine Land)

2. ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

   สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถฝึกสอนการบินเป็นภาษาอังกฤษได้