ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบริหาร สังกัดแผนกบริหาร ศูนย์ฝึกการบิน