สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. ครบรอบปีที่ 56  โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลเรือตรี    ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ นายวิทยา  ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี และคณะผู้บริหารหน่วยงานที่มาร่วมแสดงความยินดี  ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  ณ อาคารหอประชุมสถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้กล่าวถึงบทบาท ทิศทาง และแนวนโยบายของ สบพ. ในปีที่ 56 ว่าในฐานะองค์กรหลักในการผลิตบุคลากรด้านการบินออกสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินทั้งในและต่างประเทศ ถึงวันนี้ครบรอบ 56 ปี  ในปีนี้ สบพ. จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ของ สบพ. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ และจะเน้นการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคต่อไป  ทั้งนี้ยังกล่าวถึงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) ที่เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่ภายในสนามบิน       อู่ตะเภา การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทัพเรือ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานเพื่อส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค (Aviation Hub) สามารถสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

            สบพ. ในฐานะสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบิน       พลเรือนระหว่างประเทศ มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ได้เห็นพ้องร่วมกับกองทัพเรือ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา   ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการเร่งผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาฯ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรควบคุมการบินต่าง ๆ มีการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านการบินที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย สามารถผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีจำนวนเพียงพอ สำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต  โดยเฉพาะธุรกิจการซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

            ในส่วนของกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนา สบพ. ครบรอบ 56 ปี ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา ภาพหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน  รวมถึงมีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมฝีมือนักวิจัย สบพ.  และยังมีกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,600 ดอก สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบสำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้จากเซ็นทรัลเวิลด์อีกด้วย

 

*********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง