สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

          สถาบันการบินพลเรือน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ” 50 th PUS Engineering Excellence : Thailand4.0″ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในกิจการขนส่งทางอากาศ และการร่วมมือกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเรื่องการเน้นการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมของประเทศ ในระหว่างวันที่ 7- 9 กันยายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ. สงขลา

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง