สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 (Aviation Management for Executives Program) ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นทุน จากหน่วยงานของภาครัฐเเละเอกชนในหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

           โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 8 Module ประกอบด้วย Airport Management, / Aviation and Environment, / Air Transport Economics, /Airline Management, Air Law, Safety Management System, EEC Logistics และ Air Traffic Management อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณหลุยส์ มอเซอร์ Area Manager, Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar, International Air Transport Association (IATA) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “Special Subject: IATA” เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีกด้วย

       การจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้ผู้บริหารระดับกลางถึงสูงของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ภูมิภาค และของโลก

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง