สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดการสัมมนาถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สถาบันการบินพลเรือน (พ.ศ. 2564 – 2568)

CATC Holds the Seminar on the Transferal of the CATC’s State Enterprise Plan and the 5-Year-Operational Plan, B.E. 2564-2568 (2021-2025).       

 

 

      นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สถาบันการบินพลเรือน (พ.ศ. 2564 – 2568) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมีคณะที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ นำเสนอแผนดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

        สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สถาบันการบินพลเรือน (พ.ศ. 2564 – 2568) ตาม 4 ยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า 2.ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงานภายใน 3.ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้ได้มาตรฐาน ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งยกระดับการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงบุคลากร ของ สบพ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กร ในการรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย

           Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the seminar on the transferal of the CATC’s State Enterprise Plan and the 5-Year-Operational Plan, B.E. 2564-2568 (2021-2025). Together with the CATC executives, instructors, and staff, Miss Pukkanut Makchouy attended the aforementioned seminar. In addition, the consultant team from Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University was the moderator in the seminar, presenting the aforementioned plans. The seminar was held on November 18, 2020, at CATC, Bangkok.         

          The seminar was held to disseminate knowledge on the CATC’s State Enterprise Plan and the 5-year-operational plan, B.E. 2564-2568 (2021-2025) according to the 4 determined core strategies, comprising of 1. Strategy in customer services, 2. Strategy in the internal operations, 3. Strategy in information technology (IT), and 4. Strategy in human resources. Objectives of the seminar were to enhance competencies in producing and developing aviation personnel to meet the standards of aviation industry, to uplift and improve services, information technology, and CATC personnel for more efficiency. Moreover, the organization was prepared to cope with the COVID-19 spreading situation.   

                

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง