สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

 

                           กิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 5

                    วันที่ 3-4 เมษายน 2556 
                    ณ ศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมค่ายสานฝันการบินในปี 2556 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้ความร่วมมือของ

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เว็บไซต์วิชาการ.คอม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 4

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโปรดเตรียมเอกสารดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับคัดเลือก

 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อในแบบยินยอมให้บุตรหลานเข้าฝึกอบรม

 3. แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน (คลิกเพื่อ Download) เอกสารนี้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เซ็นต์เอกสาร กรอกชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวข้อง..ผู้ได้รับคัดเลือก.. ของ..สถาบันการบินพลเรือน.. เว้นไม่ต้องระบุเลขทะเบียน….จากต้นทาง….ถึงปลายทาง ทีมงานจะระบุให้เอง

 4. แบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม (คลิกเพื่อ Downloadเอกสารนี้ผู้ปกครองของผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เซ็นต์เอกสาร กรอกกรอกชื่อ-สกุล รายละเอียดต่างๆให้ครบ

 5. การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดมีปก กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้น)   

***เยาวชนที่ได้รับคัดเลือก 12 ท่าน กรุณาติดต่อกลับวิชาการดอทคอม โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 18-20 มีนาคม 2556 พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนของตัวนักเรียน สำเนาของผู้ปกครอง แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน และแบบยินยอมให้บุตร-หลานเข้าฝึกอบรม FAX มาที่ 02 583 2802 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (8.00-17.00น.) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะดำเนินการเรียกอันดับสำรองต่อไป โดยเก็บเอกสารตัวจริงทั้ง 2 ฉบับ ถือมาในวันจัดกิจกรรม (3 เมษายน 2556)

 

      ติดต่อส่งเอกสารที่วิชาการดอทคอม คุณกาญจนิดา หมายเลขโทรศัพท์ 02 583 2802 ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ (8.00-17.00น.)


กำหนดการ

 

แผนที่

 

แผนที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ 


แผนที่ศูนย์ฝึกบินพลเรือน จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลักการและเหตุผล

สถาบันการบินพลเรือน(สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบิน ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบินพลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่ ICAO กำหนด สามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คนมานานกว่า 50 ปี และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป 

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการบินที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อาทิเช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ช่างซ่อมอากาศยาน ช่างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน แอร์โฮสเตส เป็นต้น เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน จึงถือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการมุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทาง เพราะเมื่อบุคลากรการบินที่รับผิดชอบการดูแลการขนส่งทางอากาศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะเกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศอย่างแน่นอน นอกจากนั้น อาชีพดังกล่าวล้วนเป็นอาชีพในฝันของเยาวชน รวมถึงผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้ามาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน แต่หลายคนมองว่าการบินเป็นเรื่องไกลตัว มีค่าใช้จ่ายสูง เป็นเรื่องของคนมีฐานะดีมีรายได้สูงเท่านั้นถึงจะเข้ามาสัมผัสได้ โครงการสานฝันการบิน จึงเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่าการบินไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใคร ๆก็บินได้
สบพ.และเว็บไซต์วิชาการ.คอม จึงได้จัด“โครงการสานฝันการบิน”ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จึงเห็นว่าเป็นหนึ่งผลงานชิ้นโบว์แดงของ สบพ.และ วิชาการ.คอม ที่สามารถส่งเสริมและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่สนใจด้านการบินได้มีโอกาสเรียนรู้ ทักษะทางด้านการบิน อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการบิน
2. เพื่อสร้างความเข้าใจและความรับรู้ที่ถูกต้องถึงการพัฒนาและความสะดวกในกิจการการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการบิน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์การตลาด สถาบันการบินพลเรือนให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ว่าเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการบินที่ยาวนาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมด้านการบินได้กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน ชาย/หญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใฝ่ฝันจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน จำนวน 12 คน จากทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5
1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เยาวชนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ และทำงานด้านการบิน
3. เยาวชนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 5
4. เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมีขึ้นรถ ณ จุดนัดหมายเองได้ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง และที่พัก
5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทำการฝึกบิน

การรับสมัคร
รับสมัครทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอม www.vcharkarn.com และประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อต่างๆ

เกณฑ์การคัดเลือกเยาวชน

คัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 คน จากเยาวชนที่ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ พิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “นักบินในความคิดของฉัน” (ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการของสถาบันการบินพลเรือน

กำหนดการดำเนินกิจกรรม

เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 มกราคม – 5 มีนาคม 2556 (ผ่านทาง http://study.vcharkarn.com/camp/show/36 )
ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 12 มีนาคม 2556 (ผ่านทาง www.wordpressthai.org , www.vcharkarn.com )

วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 3 – 4 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
          พิเศษในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นักบินกรพรหม แสงอร่าม หรือคุณหมอต้วง นักบิน Airbus A380 จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และน้องเทวี อาภาภัทร มีแสง เจ้าของฉายา”น้องเทวี เตรียมอุดม” ที่กำลังมีชื่อเสียงในสื่อออนไลน์และเป็นนักแสดงนำในภาพยนต์เรื่อง 30+โสด On Sale เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน 2 วัน เพื่อเรียนรู้วิชาภาคพื้น เครื่องฝึกบินจำลอง ภาคอากกาศ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมอากาศยาน

รายละเอียดของกิจกรรม
 

กำหนดการ

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2556 

08.00 – 08.30 น. 

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.30 น.

พิธีเปิดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่ 5

09.30 – 10.00 น.

– เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Air Traffic Control Radar Simulator
– เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls – Royce

10.30 – 13.00 น.

คณะฯ เดินทางไปศูนย์ฝึกการบิน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

13.00 – 14.00 น.

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน และคณะให้การต้อนรับ

14.00 – 17.30 น.

– การเรียนวิชาความรู้ทั่วไปด้านการบิน
– เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอากาศยาน และแนะนำแบบอากาศยาน ของศูนย์ฝึกการบิน

17.30 – 20.00 น.

เข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการ 

วันพฤหัส ที่ 4 เมษายน 2556

06.00 – 07.00 น.

คณะฯ เดินทางถึงศูนย์ฝึกการบิน รับฟังบรรยายสรุปข่าวอากาศประจำวัน
และ Pre – Flight Brief ก่อนขึ้นทำการบินกับครูและศิษย์การบิน

07.00- 12.00 น.

– กลุ่มที่ 1 ทำการฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง
– กลุ่มที่ 2 ทำการฝึกบินกับครูและศิษย์การบิน

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับปีก

14.00 – 14.30  น.

รับประทานอาหารว่าง และร่วมถ่ายรูป

14.30 – 18.00 น.

เดินทางกลับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สถานที่จัดกิจกรรม

 
ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน (อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์)

ผู้ประสานงาน และหน่วยงานดำเนินกิจกรรม
 
1. แผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
(นางสาวพรพิมล เงินคง เบอร์โทรศัพท์ 02 272 5741 ต่อ 311)

2. ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จ.ประจวบคีรีขันธ์
(นายวิศิษฎศิลป์ ศรีสุขวัฒนา)
 
3. วิชาการดอทคอม กรุงเทพฯ 
(นางสาวกาญจนิดา กิตติสุบรรณ เบอร์โทรศัพท์ 02 583 2802)
 
ตัวอย่าง กิจกรรมสานฝันการบิน ครั้งที่ 4

 
สนับสนุนโดย