สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Aviation Industry,the Key Factor of Country Development” แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 4 ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

       โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินของโลกในระยะ 20ปีข้างหน้า ธุรกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานด้านการขนส่งทางอากาศ ความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมการบินของไทย ทิศทางการพัฒนาสู่การเป็น Aviation Hub  โครงการเชื่อมโยง 3 ท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยด้วยรถไฟความเร็วสูง (EEC)  รวมถึงประเด็นสำคัญในการพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ และการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลด้านความ ปลอดภัยทางการบินเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค

 

       สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน

ทั้งหมด 36 คน จากหน่วยงานของภาครัฐเเละเอกชนในหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้ผู้บริหารระดับกลางถึงสูงของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย  พร้อมเพิ่มขีดพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง  ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ภูมิภาค และของโลก

 

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport is the Keynote Speaker for Aviation Management for Executives Program, Class 4.

 

      On May 21, 2018, Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport was the keynote speaker on “Aviation Industry, the Key Factor of Country Development” delivered to participants in the Aviation Management for Executives Program, CATC, class 4. He was welcomed by CATC President, RAdm. Piya Atmungkun along with executives at Novotel Suvarnabhumi Airport, Samutprakarn

The Minister gave a short talk on global economy and aviation industry in the next 20 years, aircraft maintenance business (MRO) in Asia Pacific, connection between strategy, air transport policy and plan, challenges in the development of Thailand’s aviation industry structure, development strategies for aviation hub, three major airport link projects of Thailand with high-speed train (EEC), other important issues in the development of air transport and aviation safety standards and regulations to push  Thailand towards becoming regional hub.

     This Aviation Management for Executives Program, class 4 was organized during May 21-25, 2018, and attended by 36 participants from government agencies and private sectors in the aviation industry and other related organizations and aimed to develop knowledge and understanding of management enhancing the potential of middle to top-level executive management and develop vision of the changes in both domestic and international industries especially in aviation industry of the country, the region and the world.

 

 

***************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง