สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (4 ปี)