สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม “การสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษา โครงการศึกษา สำรวจ เพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 3” โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับทราบถึงที่มา และความสำคัญของการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาที่จัดทำขึ้นภายในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการขนส่งสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ให้กับหน่วยงานด้านการบริการขนส่งสาธารณะต้นแบบ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม อุปสรรค ข้อจำกัดทางด้านร่างกาย และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐแก่ประชากรในทุกภาคส่วน 

              ในการนี้ นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นตัวแทน สบพ. ในการเข้าฟังสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต) กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง