สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Aviation Growth with Thailand 4.0 eras” แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร(Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 3 ของสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ ประธานคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ     ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

 

          โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินของโลก ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนงานด้านการขนส่งทางอากาศ ความท้าทายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ทิศทางการพัฒนาสู่การเป็น Aviation Hub กรณีประเด็น Aviation Growth ที่จะต้องพิจารณาทั้งในส่วนของ Aircraft, Airlines, Airport, Maintenance Repair and Overhaul : MRO รวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเติบโตดำเนินไปด้วยกัน และความคืบหน้าประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านการบินของไทยที่ยังคงติดข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) จากการตรวจสอบมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

 

          สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 32 คน แบ่งเป็นทุนจากหน่วยงานของภาครัฐเเละเอกชนในหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้ผู้บริหารระดับกลางถึงสูงของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง  ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ภูมิภาค และของโลก

 

          ในการนี้ พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  โดยมีพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน คณาจารย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี

 

 

************************************************