สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

    ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ 26/2558 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558

   จึงประประกาศให้หน่วยงานทราบต่อไป รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด