สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ในปีงบประมาณ 2565

CATC Attends the Meeting to Accept the Management Policies and Directions for the Financial Year of 2022. 

 

    นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนเป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ในปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน สบพ. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องตามภารกิจและแผนรัฐวิสาหกิจ สบพ. ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนงาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

     Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of the Administrative Affairs and Acting President of the CATC, presided over the meeting to accept the management policies and directions for the financial year of 2022, together with CATC executives and staff. The management policies and directions were used as the frameworks to prepare work plans/projects in order to comply with the CATC’s missions and the state enterprise plans. The aforementioned meeting was held by the Office of Policy and Planning, on June 29, 2020, at the Auditorium 1, CATC, Bangkok.  

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง