สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564โดยมีพันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้าง ของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานที่บรรจุใหม่และพนักงานที่ยังไม่รับการปฐมนิเทศของ สบพ. ได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมา บทบาท ภารกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยมีการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินผลสำหรับบุคลากรในรัฐวิสาหกิจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ข้อควรรู้เกี่ยวกับงบประมาณ และข้อควรรู้เกี่ยวกับการเงิน ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่สถาบันการบินพลเรือน กำหนดขึ้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากทีมงานสำนักงานนโยบายและแผน เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกด้วย    ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

*********************************************