สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ของสำนักงบประมาณ ในหัวข้อ เรื่อง “การประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564” และการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐได้รับทราบนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

        ในโอกาสนี้  พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร สบพ.  ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง