สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563  CATC Attends the RTAF Symposium 2020.

 

    พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร มีผู้บริหารของกองทัพอากาศ หน่วยงานป้องกันประเทศ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มิตรประเทศ และหน่วยงานเฉพาะอื่นๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ในทิศทางการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามไปสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) มีความโปร่งใสและเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ

       ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย และเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

     

        General Nat Intaracharoen, Permanent Secretary for Defence, presided over opening ceremony of the RTAF Symposium 2020 and gave an opening speech. In addition, Air Chief Marshal Maanat Wongwat, RTAF Commander-in-Chief, gave a special lecture on “The Challenges in International Cooperation to Build up Strengths in Thailand’s Defence Industry”. In the RTAF Symposium 2020, there were experts who joined the event, as guest speakers, RTAF executives, Thailand’s defence agencies from government sector, relevant private agencies, defence industrial agencies, defence agencies from allied countries, and other specialized agencies. The main objective of the RTAF Symposium 2020 was to create understanding toward the determination of RTAF development direction. The country’s defence promoting with fairness was concerned due to the direction of Thailand 4.0. Furthermore, importance was given on the smart and sustainable development of the Royal Thai Air Force (Sustainable Smart Air Force), transparency and knowledge building up in all aspects.              

      On the occasion, Rear Admiral Piya Atmungkun, RTN, President of CATC, together with CATC executives, and staff from CATC, a state enterprise under the Ministry of Transport, attended the lectures and visited the exhibitions at the RTAF Symposium 2020, on February 20, 2020, at the National Aviation Museum of the Royal Thai Air Force, Sai Mai District, Bangkok.    

 

***********************************************