สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 CATC Holds the Orientation Session for CATC Staff and Employees for the Fiscal Year 2020. 

 

          เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2562 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน โครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้าง ของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรต่อไป

          โครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้างมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานที่เข้าใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงานนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันการบินพลเรือน ทั้งยังช่วยให้พนักงานใหม่สามารถ

ปรับตัวได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมรับทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่ สถาบันการบินพลเรือน กำหนดขึ้น

          ทั้งยังประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายข้อควรรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน ระเบียบปฏิบัติ ระบบบริหารงานในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมี กิจกรรมสร้างทีมงาน ที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานให้เกิดความผูกพันกับองค์กร ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

         On December 2, 2019, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, the State Enterprise under the Ministry of Transport, presided over the opening ceremony of the CATC’s orientation session, held for CATC staff and employees in the CATC fiscal year 2020. The session was held to welcome the new staff and to create employee morale, in order to drive and develop the organization forward. 

        The orientation session for CATC staff and employees was held to meet the objectives of supporting the new staff to familiarize with CATC and understand its working atmosphere, regarding the CATC policies and conditions, helping the new staff to properly adapt themselves with the organization, having sufficient knowledge on the work responsibility, understanding personal roles and understanding the work performance under the rules and regulations determined by CATC.       

        In addition, the orientation session was comprised of the lecture on the CATC information that the new staff ought to know, regarding the bureaus and departments in the organization, regulations, and management systems in different sections, and team work activities which created and widened up the new staff’s experiences to develop good attitudes and personal awareness at the beginning of the work commencement, leading to the bonding with the organization. Besides, the objectives of the orientation session were to exchange experiences, and to create familiarization among the staff and employees. The orientation session for new CATC staff and employees in the fiscal year 2020 was held by the Human Resources Development Center, from December 2-4, 2019, at Rama Gardens Hotel, Bangkok.

         

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง