สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

บพ. จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปีการศึกษา 2563

CATC Holds the Project of Learning and Caring Society in the Academic Year of 2020. 

            แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

           สำหรับโครงการดังกล่าว มีเครือข่าย 8 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่ายได้เรียนรู้และสืบสานงานศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมถึงพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

          The Student Affairs Department of CATC held the project of learning and caring society in the academic year of 2020. On the occasion, FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the event and gave an opening remark, on March 22, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, CATC, Bangkok.  

         According to the Project, there were 8 institutes that joined the learning and caring society network. They were dedicated to the development and improvement of the quality life of the graduates. The 8 institutes were, namely, the CATC, Merchant Marine Trading Centre, Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University, Siam University, Suan Sunandha Rajabhat University, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, and Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The project of learning and caring society was held to promote arts and cultural activities among network students. Therefore, students would be able to learn Thai arts and culture extensively. This also included the development of cooperation skills which complied with the educational quality assurance system in continuity.       

 

 

*********************************************