สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด

CATC Holds the 2020 Annual General Meeting of the CATC Savings Cooperative Limited. 

 

           พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในงาน “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการบินพลเรือน จำกัด” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานตามวาระต่างๆ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

         FS1. Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division of CATC, presided over the event of “The 2020 Annual General Meeting of the CATC Savings Cooperative Limited” which was held for the CATC Savings Cooperative members to consider and acknowledge the performance results according to agendas. The aforementioned meeting was held on March 5, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center, CATC, Bangkok. 

 

 

  *********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง