สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ.จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

CATC Holds the Ceremony to Honor the Participants of the 2020 Anti-Corruption Press Releasing Media and Innovation Initiation Project.    

 

   นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก และ Gift Voucher ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำนวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษา สบพ. ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ประเภทเดี่ยว จำนวน 4 ผลงาน และประเภททีม 5 ผลงาน จำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 27 คน โดยโครงการฯจัดขึ้นโดยแผนกสำนักงานนโยบายและแผนงาน สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

   Miss Pukkanut Makchouy, Vice President for Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the ceremony to honor the participants of the 2020 Anti – Corruption Press Releasing Media and Innovation Initiation Project. The participants were given with souvenirs and gift vouchers. The aforementioned Project was held from July 15 – August 15, 2020. Some CATC students were interested in submitting workpieces for the Project. 4 Workpieces were sent into the individual category and 5 workpieces were sent into the team category (9 workpieces in total). There were 27 participants joined the Project. The Project was held by the Policy and Planning Department, CATC, on September 24, 2020, at CATC, Bangkok.        

 

 

 

********************************************* 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง