สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. กองวิชาช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

Aircraft Maintenance Training Division, CATC, Holds the Wai Kru Ceremony (The Teacher Appreciation Ceremony) in the Academic Year of 2020.

 

        พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู กองวิชาช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมด้วย นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ และคณาจารย์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (AT-AI) และหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ AMEL (Aeroplanes Tubine) และนักศึกษารุ่นพี่

            สำหรับ พิธีไหว้ครู กองวิชาช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ความรู้ และขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม การขับร้องเพลงพระคุณที่สาม พิธีไหว้ครูของนักศึกษา ไหว้เครื่องบิน และไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกองวิชาช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ ที่เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์และนักศึกษากองวิชาช่างอากาศยานและเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรง 5  หน้าลานจอดอากาศยาน สบพ.กรุงเทพฯ

 

               FS1 Pansak Nernsai, Director of Aeronautical Services Training Division and Acting President of Academic Affairs, CATC, presided over the Wai Kru Ceremony (The Teacher Appreciation Ceremony) held by the Aircraft Maintenance Training Division in the academic year of 2020. Together with Mr. Wirojana Noyvilai, Director of Aircraft Maintenance Training Division and instructors, FS1 Pansak Nernsai delivered preaching to the CATC’s first-year students studying in the Diploma Program in Aircraft Technology, majoring in Aircraft Instruments and the Ground Training Program: Aircraft Maintenance Engineer License Course (AMEL), Aero planes Turbine, and senior students. The Wai Kru Ceremony (The Teacher Appreciation Ceremony) was held by the Aircraft Maintenance Training Division in the academic year of 2020 in order to show gratitude and appreciate good deeds of instructors who disseminated knowledge to students. In addition, the Wai Kru Ceremony was held to allow students to ask for forgiveness from instructors. In the event, there were many activities; students sang the song called “Phra Khun Tee Sam” (The third gratitude) for instructors, students arranged their Wai Kru Ceremony, and students paid respect and homage to the sacred aircraft and sacred items of the Aircraft Maintenance Training Division since they are parts of instructing. This auspicious Ceremony was held for prosperity of instructors and students studying in the Aircraft Maintenance Training Division, on September 3, 2020, at Building 5, in front of the aircraft parking area (Apron), CATC, Bangkok.                    

 

*********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง