สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง  กองวิชาวิศวกรรมการบิน ปีการศึกษา 2563

CATC Conducts the Orientation Event for the New Students of the Aeronautical Engineering Division and Their Parents, in the Academic Year of 2020.

 

       ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Technology (Avionics: AT-AE)) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Engineering Program (AVE) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ช่วงเช้าหลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aircraft Technology (Avionics: AT-AE))  และช่วงบ่ายหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Engineering Program (AVE)  วัตถุประสงค์หลักในการปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อเป็นการบรรยายให้นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงหลักสูตรรายวิชาต่างๆของทางกองวิชาวิศวกรรมการบินในการเรียนการสอน และพูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษากฎระเบียบข้อบังคับ ประวัติความเป็นมาของ สบพ. และการใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการบินพล ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดโดย กองวิชาวิศวกรรมการบิน เมื่อวันที่ 13 กรกฎคม 2563 ณ หอประชุม  สบพ.กรุงเทพฯ

 

     Together with the CATC instructors and students, Dr. Usa Torteanchai, Director of the Aeronautical Engineering Division, CATC, presided over the orientation event and took an opportunity to welcome new students or the first-year-students of the academic year 2020 to study at the CATC, regarding the Diploma Program in the Aircraft Technology, majoring in Avionics (AT-AE) and the Bachelor of Engineering Program: Avionics Engineering Program (AVE). The orientation event was divided into 2 rounds. For the first round in the morning, the orientation event was conducted for the new students of the Diploma Program in the Aircraft Technology, majoring in Avionics (AT-AE). For the second round in the afternoon, the orientation event was conducted for the new students of the Bachelor of Engineering Program: Avionics Engineering Program (AVE). Main objectives of the CATC orientation event were to introduce and give a lecture about the curriculum and subjects of the Aeronautical Engineering Division. Additionally, useful topics for students were brought up, such as the CATC’s rules and regulations, CATC background, and how to live and study at the CATC. Such activities were arranged and held by the Aeronautical Engineering Division. The orientation event was held on July 13, 2020, at the CATC Auditorium, Bangkok.                   

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง